Por. rez. piech. Jan Robert Piasecki (1905-1940)  POWRÓT DO SZKOŁY         

 

                         

                         Ppor. rez. Jan Robert Piasecki syn Jana Filipa i Lucyny Teodory z Kołkowskich, urodził  się 07.06.1905r. w Nurze, pow. Ostrów Mazowiecka. Jego chrzest odbył się w parafii Ceranów.

Po przeprowadzce do Warszawy zamieszkał z rodzicami przy ul. Śliskiej 14 m. 15. 1.09.1919 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana, którą ukończył w czerwcu 1926 r., zdając egzamin dojrzałości typu matematyczno-przyrodniczego. Następnie podjął studia na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1931r. Od 1.10.1931 do 30.06.1932r. przebywał na kursie w Szkole Podchorążych Piechoty (w batalionie) nr 7 w Śremie. Ukończył ją z wynikiem dobrym (lokata 71/137) i uzyskał tytuł podchorążego rezerwy. W opinii podsumowującej jego naukę czytamy: Opanowany, rozkazuje jasno i zwięźle. Umysł bystry. W pracy samodzielny. Charakter zrównoważony.                  

Po ukończeniu podchorążówki przydzielono go do 5 pułku piechoty Legionów (5 pp Leg.) Po ćwiczeniach rezerwy w 5 pp Leg., jakie odbył od 08.08.1933r. do 17.09.1933r. Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem dowódcy pułku ppłk dypl. Tadeusza Pełczyńskiego wydała 11.12.1933r. orzeczenie, w którym stwierdziła, że: plut. pchor. Piasecki pod każdym względem nadaje się na ppor. rez.  Podkreślono, że będzie dobrym dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych (ckm). Podporucznikiem rezerwy mianowano go ze starszeństwem 01.01.1934r. (Tajny Dziennik Personalny nr 1/35). 8.08.1935r. mając 30 lat ożenił się z Marianną ze Świdrów (miała 32 lata). Ślub wzięli w kościele św. Trójcy w Warszawie. Od 20.08.1935r. do 14.09.1935r. wziął udział w kolejnych ćwiczeniach rezerwy w 5 pp Leg., doskonaląc się w dowodzeniu plutonem ckm. W rocznej opinii za 1935r. dowódca batalionu kpt. Bujalski napisał: Posiada zdolność pobierania szybkich i rozsądnych postanowień. Zmysł organizacyjny wyrobiony

Na ostatnie ćwiczenia rezerwy przed wybuchem wojny powołano go w lipcu 1937r. Ćwiczenia w jego macierzystym pułku trwały od 29.07.1937r. do 23.08.1937r. W opinii wystawionej w rocznej liście kwalifikacyjnej za 1937r.  oceniano go w sposób następujący: Energiczny, o dużej inicjatywie. W pracy sumienny, dokładny i ambitny. Ćwiczenia traktuje poważnie. Nie posiada kompana. Na trudy ćwiczeń wytrzymały. Jako dowódca plutonu ckm daje sobie radę. Posiada zdolności pobierania szybkich i trafnych decyzji. Orientacja bardzo dobra. W stosunku do podwładnych wymagający i sprawiedliwy.  Zgodnie ze swoim wykształceniem pracował jako inżynier dróg i mostów. W pracy wyróżniał się obowiązkowością i sumiennością. Był niezwykle zdolnym i ambitnym inżynierem. Charakteryzował go spokojny charakter  i ujmujący sposób bycia. Był lubiany i szanowany przez rodzinę, przyjaciół i znajomych.  

W kampanii wrześniowej brał udział jako oficer 5 pp Leg. Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany w obozie w Kozielsku. Znajduje się na liście wywozowej NKWD z Kozielska nr 029/3 z 13.04.1940 pod. poz. 86, s. 479. Został zamordowany w Katyniu w wieku 35 lat.

Losy jego najbliższej rodziny były bardzo tragiczne. Jego rodzice zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego. W wyniku ciężkiej pracy i trudnych warunków panujących w obozie matka wróciła do kraju chora i sparaliżowana. Ojciec nie powrócił, zmarł w obozie pracy z wycieńczenia.     Pośmiertnie został odznaczony Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz Odznaką Pamiątkową Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939.                                                                                                                                                                                                                09.11.2007 r. na podstawie decyzji nr 439/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5.10.2007 r. w sprawie mianowania oficerów WP zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze na kolejne stopnie wojskowe (nie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym MON) został mianowany do stopnia porucznika. Jego nazwisko zostało wyczytane podczas uroczystości „Katyń – Pamiętamy” odbywającej się w dniach 9 – 10.11.2007 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i znajduje się w wykazie mianowanych pod poz. 6674. Por. Piasecki był bratem Lucyny Tomasini, żony por. Zbigniewa Tomasini zamordowanego w Charkowie. Był również ojcem chrzestnym ich córki Krystyny. Krystyna Dostatnia (po mężu) jest członkiem Gdańskiej Rodziny Katyńskiej.

Alfred Kabata