STRONA GŁÓWNA •

STATUT •

HISTORIA SZKOŁY •

PATRON •

PLAN LEKCJI •

GRONO  PEDAGOGICZNE •

DLA RODZICÓW •

PRACOWNICY •

LUBEK •

NASI SPORTOWCY •

GALERIA •

KARTKA Z ALBUMU •

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Wymagania:

   2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.

   2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

   2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

   2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

   2.5. Kształtuje się postawy uczniów.

   2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 Wnioski:

Z przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie w roku szkolnym  2012/2013 ewaluacji wynika, że procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej koncepcji pracy, a podejmowane działania mają na celu monitorowanie prawidłowego przebiegu procesów edukacyjnych oraz przyczyniają się do ich doskonalenia. Należy je kontynuować  i doskonalić.

Ø  Koncepcja pracy, jaką realizuje szkoła, jest spójna z wymogami formalnymi, zgodna  z oczekiwaniami nauczycieli, dyrektora, rodziców i uczniów. Podlega analizie i modyfikacji wraz ze zmieniającymi się warunkami.

Ø  Realizacja podstawy programowej jest monitorowana w sposób prawidłowy i skuteczny.

Ø  Bogata oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom uczniów i rodziców, umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Wszyscy uczniowie uczestniczą w wybranych zajęciach pozalekcyjnych.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w ciągu roku szkolnego 2012/2013 oraz liczba uczestników

L.p

 Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 Liczba uczniów

  1.

Szkolny Zespół Taneczny „Lubek”

33

  2.

Koło teatralne

20

  3.

Gry i zabawy

14

  4.

Koło plastyczne

11

  5.

Koło informatyczne

13

  6.

Koło historyczne

24

  7.

Koło polonistyczne

11

  8.

Koło matematyczne

9

  9.

Koło misyjne

13

10.

Zajęcia wyrównawcze

35

11.

Zajęcia z uczniem zdolnym

11

12.

Chórek

10

 

Ø  Szkoła bierze udział w projektach edukacyjnych, np. „Lepsza szkoła”.

Ø  Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone. Ich organizacja, przebieg, sprzyjają uczeniu się. Od kilku lat obserwujemy 100% zdawalności.

Zestawienie wyników osiąganych przez uczniów w klasach IV-VI dwóch kolejnych klas szóstych w latach 2009-2012


Kolejne klasy

Średnie ocen

absolwenci   (2009-2012)

obecna kl. VI    (2010- 2013)

klasa IV

4,7

4,3

klasa V

4,5

4,2

klasa VI

4,6

 4,4*

*Średnia ocen za I semestr 2012/2013

 

Ø  Ocenianie spełnia swoją rolę, informuje uczniów o ich postępach w nauce oraz motywuje do dalszej pracy, pomaga im planować indywidualny proces uczenia się.

Ø  W szkole na bieżąco monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów. Wnioski z analiz wykorzystuje się w celu doskonalenia procesów edukacyjnych. Nasza szkoła ze sprawdzianu szóstoklasisty osiąga znacznie wyższe wyniki niż średnie gminy, powiatu i kraju. Wyniki plasują się w staninie bardzo wysokim.

Zestawienie porównawcze wyniku sprawdzianu kl. VI w roku szkolnym 2011/2012

Sprawdzian pisało 11 uczniów klasy VI

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w ujęciu punktowym  w roku szkolnym 2011/2012

Nasza szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

30,00

21,41

20,93

23,87

22,75

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w naszej szkole według krajowej skali staninowej w ciągu ostatnich dwóch lat

Staniny

Lata szkolne

2010/2011

2011/2012

Najwyższy

 

 

Bardzo wysoki

29,25

30,00

Wysoki

 

 

Wyżej średni

 

 

Średni

 

 

Niżej średni

 

 

Niski

 

 

Bardzo niski

 

 

Najniższy

 

 

 

Ø  Nauczyciele, pracując wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych, stosują szereg sposobów wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, podchodzą indywidualnie do każdego ucznia.

Zestawienie procentowe ilości uczniów objętych pomocą pedagogiczną w latach 2011/2013

Rok

Rodzaj wsparcia

Ilość uczniów poszczególnych klas objętych pomocą

kl.„0”

I

 II

 III

  IV

V

VI

Razem

2011/12

PDW

15*

-

-

4

2

3

2

26

IPET

-

-

-

-

1

-

-

1

2012/13

PDW

23*

8*

-

4

2

2

1

40

IPET

-

-

-

-

1

1

1

3

 

Razem 70

   *obowiązkowo objęci pomocą wszyscy uczniowie danej klasy

   PDW – Plan Działań Wspierających

   IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

*Od roku szkolnego 2005/2006 w szkole funkcjonują opracowywane przez wychowawców klas I-VI „Plany wspierające dzieci specjalnej  troski”.

Uczniowie klas „0”-III objęci w roku szkolnym 2012/13 pomocą logopedyczną

 

Ø  Wszyscy nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w planowaniu, organizowaniu, modyfikowaniu i ewaluacji procesów edukacyjnych, co pozwala je doskonalić, a także rozwiązywać problemy uczniów.

Ø  Działania wychowawcze, w których uczniowie uczestniczą niemal codziennie, kształtują pożądane postawy społeczne, adekwatne do oczekiwań uczniów i rodziców. W miarę potrzeb są one analizowane i modyfikowane. Większość uczniów prezentuje właściwe zachowanie, zgodne z regulaminem ucznia. Nie ma ocen nagannych, sporadycznie występują oceny nieodpowiednie (jedna).

Zestawienie procentowe ocen z zachowania uczniów kl. IV-VI w roku 2011/2012

Ø  W celu wyrównywania i zwiększania szans edukacyjnych nauczyciele indywidualizują proces edukacji dostosowując wymagania oraz system oceniania do możliwości oraz predyspozycji uczniów, respektując opinie, orzeczenia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Różnicują pracę na lekcjach i prace domowe.

Ø  Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

Wykaz konkursów i osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2011/2012

 

Ilość konkursów pozaszkolnych: 33 w tym:

 1. gminnych   12

 2. powiatowych   3

 3. wojewódzkich   1

 4. ogólnopolskich   6

 5. międzynarodowych  1

 

 

35 razy uczniowie zajmowali I, II lub III miejsce:     Joanna Kowalewska  z kl. V – 8-krotna laureatka

 Ilość zawodów sportowych: 13:   w tym 8 razy uczniowie stawali na podium

 Średnia ze sprawdzianu szóstoklasistów:    30 punktów (śr. kraju 22,75)

 Pozaszkolne konkursy:

przedmiotowe – 19,  w tym 11 laureatów,

artystyczne  - 10, w tym 17 laureatów

sportowe - 15 drużynowo -  8 razy na podium, w tym 2 zwycięzców indywidualnych.

 Konkursy szkolne - 5

         Kierunki do dalszej pracy

 • Kontynuowanie próbnych sprawdzianów w klasie VI.

 • Kontynuowanie zewnętrznego globalnego sprawdzianu w kl. III-VI.

 • Wdrożenie globalnych sprawdzianów zewnętrznych w klasach I-II.

 • Kontynuowanie lekcji koleżeńskich z uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.

 • Kontynuowanie podjętych działań w kierunku kształcenia umiejętności kluczowych poprzez systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniowskich od klasy I.

 • Podnoszenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych poprzez maksymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły w tym multimedialnych środków dydaktycznych.

 • Systematyczne rozbudowywanie bazy dydaktycznej umożliwiającej pełniejsze realizowanie podstawy programowej (wielozmysłowe poznawanie).

 • Zachęcanie uczniów do udziału w projektach oraz kontynuowanie działań zainicjowanych przez uczniów.

 • Zmobilizowanie rodziców uczniów nie przestrzegających norm społecznych do wnikliwego zdiagnozowania dzieci w specjalistycznych poradniach, w celu podjęcia odpowiedniej terapii.

 • Przestrzeganie indywidualizacji procesu edukacji przez wszystkich nauczycieli

 • Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, policją i partnerami szkoły.